Ken je handelaars die Joyn willen gebruiken?

Voorwaarden

Algemeen

Deze actie wordt georganiseerd door Joyn NV, met ondernemingsnummer 0846.759.718  en maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 46, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)

Hierna Joyn genoemd.

Dit document legt de modaliteiten en actie-voorwaarden vast, die van toepassing zijn op de actie “Eén maand gratis Joyn”, beschreven op de webpagina https://joyndev.kinsta.cloud/lp/ken-je-handelaars-in-je-buurt-die-joyn-ook-willen-gebruiken/.

Het gaat om een actie van onbepaalde duur, maar Joyn behoudt zich het recht om de actie op eender welk gegeven moment eenzijdig stop te zetten. 

Deelname

Elke meerderjarige, natuurlijke en in België gedomicilieerde persoon en eigenaar en/of uitbater van een handelszaak met zetel in Europa, mag in eigen naam of in naam van zijn handelszaak aan de actie deelnemen (hierna ‘deelnemer’). Opgelet de actie staat enkel open voor personen die een handelszaak uitbaten en/of bezitten. 

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen/handelszaken die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen. 

Door aan deze actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle voorwaarden, evenals elke beslissing die Joyn in dit verband neemt. 

Joyn behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die misbruik, fraude en/of bedrog plegen of misleiden, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen, of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het ontvangen van een gratis maand Joyn. Joyn kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld. Joyn behoudt zich daarenboven het recht voor eventueel gerechtelijke stappen te ondernemen. 

Actievoorwaarden

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • De beloning voor zowel deelnemer als de handelaar die hij aanbrengt is een gratis maand gebruik van het Joyn-platform. Om de gratis maand te kunnen ontvangen moet zowel deelnemer als de handelaar die hij aanbrengt een Joyn-abonnement van minstens 12 maanden aangaan.
  • De deelnemer moet de gegevens invullen van de handelaar (met handelszaak binnen Europa) die hij Joyn wil voorstellen via het formulier op https://joyndev.kinsta.cloud/lp/ken-je-handelaars-in-je-buurt-die-joyn-ook-willen-gebruiken/
  • De handelaar die de deelnemer voorstelt heeft nog geen Joyn-abonnement op het moment dat de gegevens worden ingevuld en geen enkele zaak waar deze handelaar mede-eigenaar van is heeft de overige 12 maanden een Joyn-abonnement gehad.
  • De handelaar die de deelnemer voorstelt tekent binnen de 90 dagen een contract bij Joyn voor minstens 12 maanden.
  • De deelnemer ontvangt één gratis maand per vennootschap die hij aanbrengt, niet per vestiging. Indien hij een handelaar aanbrengt die een Joyn-abonnement voor meerdere vestigingen afsluit, zal deze handelaar voor elk contract (en dus voor elke vestiging) een gratis maand ontvangen, de deelnemer ontvangt zelf echter maar één gratis maand voor het aanbrengen van deze handelaar.

Aansprakelijkheid

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van Joyn dit vereisen, behoudt Joyn zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via de website op https://joyndev.kinsta.cloud/lp/ken-je-handelaars-in-je-buurt-die-joyn-ook-willen-gebruiken/ . Joyn kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze actie, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege Joyn, noch kan Joyn aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de actie kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de actie kunnen verhinderen. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee zij/hij deelneemt aan de actie goed functioneren. 

Joyn kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van Joyn.

Verwerking persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is Joyn als verwerkingsverantwoordelijke. 

De gegevens die worden verwerkt betreffen identificatie-en contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de juiste registratie van de deelnemers en het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren, de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun eventuele beloning, en om de gratis maand Joyn op een efficiënte wijze te kunnen verwerken. 

De wettelijke basis van deze verwerking is dat ze noodzakelijk is voor het realiseren van uw deelname tot deze actie.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal. 

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met onze medewerkers of leveranciers en met de deelnemende handelaar.

Deelnemers hebben een aantal individuele rechten onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals het recht om:

  • contact met ons op te nemen om informatie te vragen over welke gegevens wij over u hebben, 
  • eventuele foutieve persoonsgegevens die u (mogelijk) hebt verstrekt, te corrigeren, 
  • uw persoonsgegevens te exporteren naar een derde partij van uw keuze, 
  • de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te blokkeren of te beperken, 
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, voor zover deze verwijdering is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit doen door per e-mail een verzoek in te dienen bij onze DPO, Joyn via hello@joyn.eu met de duidelijke vermelding van [PRIVACY] in het onderwerp van de e-mail. Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve dan specifiek te vermelden welke informatie u nodig heeft of welk recht u wenst uit te oefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie en/of een geldig identiteitsbewijs (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort). Een antwoord op uw verzoek wordt gegeven binnen de vastgestelde termijn bepaald door het toepasselijke recht.

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij onze DPO of kunt u er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien een deelnemer om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar verstrekte persoonsgegevens verzoekt voor het einde van de actie, zal zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan deze deelnemer dienvolgens niet in aanmerking komen voor een prijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van ons privacybeleid kunt u terecht op onze website via http://joyndev.kinsta.cloud/nl-nl/privacyverklaring/.

Slotbepalingen

Door deelname aan de actie, stemt de deelnemer in met bovenstaande bepalingen. Indien de deelnemer zich niet akkoord verklaart met de actiebepalingen, is deelname niet toegestaan. 

Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de actie en/of de applicatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel die exclusief bevoegd is. 

De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter. 

Dit reglement werd opgesteld op 04/03/2021.