Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen (1) Joyn4Local NV, een naamloze vennootschap, gevestigd te Ilgatlaan 9 box 3, 3500 Hasselt, met het BTW-nummer BE 0665.683.284, (hierna genoemd “wij”, “ons” of “JOYN”) en (2) de B2B klanten (hierna genoemd “Handelaar”).

Deze algemene voorwaarden (en, gezamenlijk, samen met de joint controller overeenkomst van JOYN in bijlage, de “Overeenkomst”) regelen het gebruik door de Handelaar van de bedrijfseigen software van JOYN en gerelateerde diensten.

Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de Handelaar, zelfs indien erkend, maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk is overeengekomen. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze algemene voorwaarden en die van een individuele offerte of specifieke overeenkomst opgesteld en overeengekomen door JOYN, prevaleren de voorwaarden van de laatste.

De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden of haar strijdigheid met de openbare orde dan wel bepalingen van dwingend recht zal zonder gevolg blijven voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige clausules.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Handelaar: de onderneming die de overeenkomst tot dienstverlening aangaat en hierdoor toegang krijgt tot het Joyn Platform en deel uitmaakt van het Joyn netwerk.

Klanten: de klanten van de Handelaars uit het netwerk van Joyn die bij de aankoop van producten of diensten bij deze Handelaars voordelen sparen die in overeenstemming met de geldende aanbiedingen gebruikt kunnen worden.

Joyn-app: betekent de mobiele applicatie van het Joyn Platform.

Joyn Platform: het digitaal getrouwheidsplatform ontwikkeld door en eigendom van JOYN dat bestaat uit software, computerprogramma’s, platforms, toepassingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle algoritmen, (bron- of object)code en methodologie. De Joyn-app en Diensten maken eveneens deel uit van het Joyn Platform.

Diensten: alle diensten die JOYN levert aan de Handelaar met betrekking tot het Joyn Platform krachtens de Overeenkomst die bestaan uit het verlenen van een licentie (gebruiksrechten) en diensten met betrekking tot marketing, klantenbinding en customer insight.

Intellectuele Eigendomsrechten: betekent alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, handels- en dienstmerken, handelsnamen, rechten op logo’s en strippen, uitvindingen, vertrouwelijke Informatie, handelsgeheimen en know-how, geregistreerde ontwerpen, ontwerprechten, octrooien, gebruiksmodellen, alle rechten van welke aard dan ook op computersoftware en -gegevens, alle immateriële rechten en voorrechten van de natuur die vergelijkbaar zijn met of samenhangen met het voorgaande, in elk geval waar ook ter wereld en ongeacht of deze al dan niet zijn geregistreerd; en met inbegrip van alle toegekende registraties en alle aanvragen voor registratie, alle vernieuwingen, terugboekingen of uitbreidingen, het recht om schadevergoeding te eisen voor inbreuken uit het verleden en alle vormen van bescherming van soortgelijke aard die overal ter wereld kunnen bestaan.

Handelaars Account: betekent het account dat de Handelaar aanmaakt en wordt geactiveerd door JOYN.

Overeenkomst: betekent de volledige overeenkomst tussen partijen, enerzijds JOYN Belgium, en anderzijds de Handelaar, betreffende de levering van het Joyn platform en gerelateerde diensten. De Overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst voor het delen van persoonsgegevens van JOYN (hierna ‘Joint Controller Overeenkomst’, zie bijlage bij deze Algemene Voorwaarde) en alle aanvullingen en wijzigingen daarop. De begrippen die niet in deze overeenkomst zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de toepasselijke wet- en regelgeving wordt toegekend.

Website: betekent de algemene website van JOYN beschikbaar op https://www.joyn.eu

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST

2.1
Totstandkoming. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen JOYN en de Handelaar met betrekking tot de Diensten. Voor het sluiten van de Overeenkomst zullen deze algemene voorwaarden en de Joint Controller Overeenkomst ter kennis worden gegeven van de potentiële Handelaar. Door de Diensten te bestellen of een overeenkomst te sluiten met JOYN erkent de Handelaar deze algemene voorwaarden en de Joint Controller Overeenkomst ontvangen en gelezen te hebben en beide te aanvaarden.

2.2.
Activering account. Een Handelaars Account is alleen actief als de Handelaar de nodige stappen voor registratie heeft doorlopen, alle gevraagde informatie correct en volledig heeft ingevuld, deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en de registratie door JOYN is aanvaard. De Handelaar zal door JOYN per e-mail op de hoogte worden gebracht van deze aanvaarding door JOYN. Indien de door de Handelaar ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal JOYN de Handelaar per e-mail verzoeken om binnen 14 dagen de juiste gegevens in te voeren. Na deze termijn vervalt de registratie en dient de Handelaar opnieuw het registratieproces te doorlopen. Het verlopen van deze termijn kan nooit leiden tot de ontbinding van de Overeenkomst. JOYN behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag te weigeren, mits daar goede redenen voor zijn, en in nauw overleg met de Handelaar.

2.3.
Wijzigingen. JOYN behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dergelijk geval zal JOYN de Handelaar tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen door middel van een aankondiging op de Website of het handelaarsportaal (https://business.joyn.eu) of een gerichte mededeling van JOYN aan de Handelaar. De wijzigingen treden 1 maand na de kennisgeving in werking. De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds raadpleegbaar via de Website (https:// www.joyn.eu).

2.4.
Duur. De Overeenkomst treedt in werking

 1. op de aanvangsdatum vermeld in het contract dat de Handelaar ontvangt per mail als bevestiging van het sluiten van de overeenkomst.
 2. van zodra 5 unieke klanten transacties uitgevoerd hebben op het JOYN platform, indien deze dag voorafgaat aan de contractuele aanvangsdatum.

De Overeenkomst geldt voor een initiële duur van 1, 12 of 36 maanden volgend op de aanvangsdatum van de Overeenkomst. Na de initiële duur wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd

 • in het geval van een maandcontract voor een periode van één maand
 • in het geval van een 12 of 36 maanden contract voor opeenvolgende periodes van 12 maanden.

2.5.
Overdracht. De Handelaar is niet gerechtigd om deze Overeenkomst, of één of meerdere van zijn/haar verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst, over te dragen aan een derde, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van JOYN. In het geval de Handelaar zijn/haar handelsfonds aan een derde overdraagt, worden ook de rechten en verplichtingen van de Handelaar uit hoofde van de Overeenkomst overgedragen, bij gebreke waarvan de Handelaar gebonden zal blijven tot naleving van de Overeenkomst.

2.6.
Klachten. Klachten met betrekking tot gebreken in de werking van het Joyn Platform of de levering van de Diensten moet de Handelaar zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na het vaststellen ervan melden via hello@joyn.eu of telefonisch via de klantendienst.

2.7.
De Handelaar verbindt zich ertoe om de voordelen tijdens de duurtijd van de Overeenkomst toe te kennen aan de Klanten. Indien de Handelaar na aanmaning van JOYN weigert de rechtmatige voordelen toe te kennen aan de Klant(en), wordt dit beschouwd als een inbreuk op deze algemene voorwaarden en kan JOYN de Overeenkomst met de Handelaar beëindigen en/of een schadevergoeding vorderen van minimum 500 EURO.

2.8.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing op de Overeenkomst. Alle geschillen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de Overeenkomst, worden exclusief beslecht door de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

ARTIKEL 3 – FACTURATIE & BETALINGSMETHODEN

3.1.
JOYN zal de prijs voor het gebruik van het Joyn Platform en de Diensten periodiek factureren aan de Handelaar. Facturen worden per e-mail in PDF-formaat verzonden naar de Handelaar. De facturen van JOYN zijn betaalbaar ten laatste 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Klachten met betrekking tot de inhoud van facturen zijn slechts ontvankelijk indien ze schriftelijk gemeld worden via hello@joyn.eu binnen de 14 dagen na factuurdatum. Een factuur die niet binnen deze termijn wordt betwist, wordt geacht te zijn aanvaard.

3.2.
Overeenkomsten kunnen

 1. met creditcard worden betaald. In dergelijk geval kan JOYN eerst toestemming zoeken van de creditcard-account van de Handelaar voorafgaand aan de aankoop.
 2. via domiciliëring worden betaald. In geval van een geweigerde domiciliëringstransactie wordt een forfaitaire kost van EUR 7.50 aangerekend.

3.3.
Alle aan JOYN uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen worden betaald zonder recht op verrekening of tegenvordering en vrij van alle aftrek of inhoudingen van welke aard dan ook, tenzij dit wettelijk vereist is, in welk geval de Handelaar zich ertoe verbindt aan JOYN de extra bedragen te betalen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de netto-ontvangsten van JOYN, na aftrek en inhouding, niet minder bedragen dan die betalingen zouden hebben bedragen die bij het uitblijven van die aftrek of inhouding zouden zijn gedaan. De krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen omvatten niet de toepasselijke BTW of andere belastingen, die extra in rekening worden gebracht bij de Handelaar. De Handelaar is verantwoordelijk voor de betaling van alle algemene, staats- of lokale belastingen die verband houden met de levering of het gebruik van het Joyn Platform, het gebruik, de toegevoegde waarde, de inhouding of andere belastingen. De Handelaar is gehouden de door JOYN betaalde belastingen of heffingen terstond aan JOYN te vergoeden.

3.4.
In geval van laattijdige betaling heeft JOYN het recht om de toegang tot het Joyn Platform en de uitvoering van de Diensten op te schorten en worden alle betalingsverplichtingen van de Handelaar onmiddellijk opeisbaar.

Indien na aanmaning de Handelaar opnieuw nalaat te betalen zal er een schadebeding van 15% worden toegerekend op de hoofdsom van de factuur met een minimum van 25 euro. Indien JOYN genoodzaakt is een gerechtelijke procedure op te starten zal een schadebeding van 10% plus een verhoging van 40 euro worden aangerekend aan de Handelaar conform de geldende wetgeving. Tenslotte zal bij een dagvaarding opnieuw een schadebeding van 15% worden toegerekend op de hoofdsom van de factuur met een minimum van 25 euro. Daarbovenop zullen van rechtswege verwijlinteresten vanaf de dag van dagvaarding gelden. De rentevoet wordt bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast is de Handelaar alle kosten verschuldigd die JOYN maakt als gevolg van de (buiten)gerechtelijke handhaving van de betalingsverplichting van de Handelaar op grond van dit artikel.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

JOYN heeft het recht om de prijs van de Diensten aan te passen, rekening houdend met de reële marktwaarde van JOYN:

 • jaarlijks aan het indexcijfer van de consumptieprijzen;
 • aan het einde van een contractuele termijn, in geval van een eventuele verlenging of verlenging van de op dat moment lopende termijn van de Overeenkomst onder voorbehoud van een jaarlijkse herbeoordeling van de prijs door JOYN en zoals overeengekomen door de Partijen;
 • met uitzondering van de eerste drie (3) maanden na activering, op elk moment na één maand voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op voorwaarde dat JOYN buitengewone veranderingen op de markt aantoont van meer dan twee (2) % (“Prijsaanpassing”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een specifieke verhoging van de kostencomponent, valutaschommelingen, hogere of bijkomende royaltyverplichtingen, op voorwaarde dat deze Prijsaanpassing evenredig is met die extra kosten. Indien een Prijsaanpassing leidt tot een verhoging van meer dan twintig (20) % van de dan geldende prijs, is de Handelaar gerechtigd de Overeenkomst met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Prijsaanpassing te beëindigen wegens gegronde redenen. Een aanpassing van de prijs zal niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

ARTIKEL 5 – MARKETING EN GEBRUIK VAN NAAM

De Handelaar verleent JOYN een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet- overdraagbare en niet-toewijsbare licentie om de handelsmerken en logo’s van de Handelaar te gebruiken voor JOYN’s eigen marketingdoeleinden zoals de vermelding op de Website.

Het is de Handelaar niet toegestaan merken, namen of andere aanduidingen van JOYN waar ook ter wereld te registreren of te deponeren. De Handelaar zal nergens ter wereld enig merk, naam of andere aanduiding van JOYN betwisten. De Handelaar zal geen actie ondernemen om handelsmerken of verwijzingen naar de productnaam of website van JOYN te verwijderen, of die de eigendom van het Joyn Platform door JOYN verkeerd zouden kunnen weergeven.

ARTIKEL 6 – KLANTENDIENST

Indien de Handelaar vragen heeft of problemen ondervindt met betrekking tot het Joyn Platform of de Diensten kan de Handelaar zich wenden tot de support pagina’s van JOYN. Mocht het probleem niet zijn verholpen met de informatie die op de support pagina te vinden is dan kan de Handelaar telefonisch of per e-mail (hello@joyn.eu.) contact opnemen met de klantendienst van JOYN. De klantendienst is bereikbaar voor de Handelaar van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 17u00, behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen. JOYN zal deze verzoeken steeds zo spoedig mogelijk trachten te behandelen na ontvangst ervan.

ARTIKEL 7 – DE TABLET

Indien de Handelaar het Joyn-platform aanbiedt via de tablet, is de Handelaar zelf verantwoordelijk voor het voorzien van een tablet die voorzien is van de meest recente versie van het relevante besturingssysteem, waarop het Joyn Platform kan gebruikt worden.

ARTIKEL 8 – HET JOYN PLATFORM

8.1.
De Handelaar verbindt zich ertoe om het Joyn Platform tijdens de openingsuren van zijn/ haar handelszaak ononderbroken aan te bieden en zal daartoe zo nodig zelf voorzien in de vervanging, het onderhoud en/of het herstel van de tablet.

8.2.
JOYN behoudt zich het recht voor om het Joyn Platform (met inbegrip van de Joyn-app) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen (o.a. het design, de werking, de functionaliteiten, …). De Handelaar volgt op eerste verzoek de instructies van JOYN met het oog op het doorvoeren of installeren van eventuele wijzigingen en/of updates van/aan het Joyn Platform. JOYN zal op ieder moment de Joyn-app kunnen vervangen door een Joyn-app compatibel met een ander merk of een ander model zolang dezelfde dienstverlening wordt aangeboden.

8.3.
De Handelaar kan de data van zijn Klanten steeds consulteren via het Joyn handelaarsportaal. Deze data worden slechts overgedragen na uitdrukkelijk verzoek van de Handelaar en in overeenstemming met de Joint Controller Overeenkomst.

8.4.
Het leveren van de Diensten houdt een inspanningsverbintenis in van JOYN. Zo zal JOYN haar uiterste best doen om een foutloze en ononderbroken service van het Joyn Platform te leveren. JOYN heeft te allen tijde het recht om, ten behoeve van het verhelpen van een storing of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het Joyn Platform, het Joyn Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen. JOYN zal deze geplande (onderhouds)werkzaamheden tijdig op het Joyn Platform aankondigen, waarbij deze (onderhouds)werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de kantoor- en/of werktijden van de Handelaar zullen plaatsvinden.

ARTIKEL 9 – GDPR

JOYN beschouwt de Handelaar als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de gegevens van Klanten die de Handelaar verzamelt door middel van het Joyn Platform. JOYN en de Handelaar stellen gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking vast. Hun verplichtingen in dit kader zijn vastgelegd in de Joint Controller Overeenkomst en maakt integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Partijen.

ARTIKEL 10 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1.
JOYN heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande verwittiging te beëindigen, indien

 1. de Handelaar in gebreke blijft om, binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de tweede schriftelijke aanmaning daartoe, haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst na te leven;
 2. de vennootschap van de Handelaar ontbonden wordt verklaard;
 3. de Handelaar betrokken wordt in een vereffenings- of faillissementsprocedure;
 4. de Handelaar op om het even welke wijze het imago van JOYN schaadt of hiertoe de intentie heeft.

In geval de Overeenkomst wordt beëindigd conform dit artikel 10.1 worden reeds betaalde bedragen aan JOYN niet terugbetaald.

10.2.
Iedere partij kan de Overeenkomst opzeggen

 1. in geval van een maandcontract: op ieder ogenblik In geval van opzegging loopt de Overeenkomst steeds tot het einde van de maand. Betaling zal dus nog verschuldigd zijn voor de maand waarin de opzeg werd gedaan.
 2. in geval van een 12 of 36 maanden contract: uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de initiële periode of een verlengperiode.

In geval van  opzegging loopt de Overeenkomst steeds tot het einde van de laatste maand van de door partijen overeengekomen contractduur.

De opzegging gebeurt door het invullen van het opzeggingsformulier vermeld op: https://odoo.joyn.eu/churn-request-nl. Hierna ontvangt de Handelaar per mail een bevestiging van de opzegging. Enkel de opzegging via het opzeggingsformulier is geldig. Schriftelijke opzegging per briefwisseling of email wordt niet aanvaard. In geval de Handelaar opzegt om eender welke reden, conform dit artikel 10.2, worden reeds betaalde bedragen aan JOYN niet terugbetaald.

10.3
Bij de beëindiging van de Overeenkomst:

 • zal het Account van de Handelaar onmiddellijk worden gedeactiveerd waardoor de Handelaar geen toegang meer zal hebben tot het Joyn Platform en de data van zijn Klanten;
 • zal de Handelaar de mogelijkheid worden geboden gedurende 3 maanden om een export aan te vragen van de gegevens van zijn Klanten die zich in het Joyn Platform bevinden via hello@Joyn.eu; en
 • zullen alle door JOYN verleende licenties in het kader van de Overeenkomst worden beëindigd.
 

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSRECHT

JOYN is en blijft eigenaar en houder van alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Joyn Platform. De Handelaar zal zich onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

De Handelaar zal niets doen dat de eigendom of eigendomsrechten van JOYN of haar leveranciers op grond van de Overeenkomst verkeerd voorstelt, wijzigt of anderszins in gevaar brengt. De Handelaar zal geen handelingen verrichten die een uitputting van de Intellectuele Eigendomsrechten van JOYN of haar leveranciers tot gevolg zouden hebben.

ARTIKEL 12 – LICENTIE

12.1.
Met inachtneming van deze algemene voorwaarden en tijdige betaling van de verschuldigde bedragen verleent JOYN aan de Handelaar een persoonlijke, beperkte, niet- exclusieve, niet-overdraagbare en niet-aanwijsbare licentie om het Joyn Platform te gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde documentatie en de Overeenkomst. Deze licentie vangt aan op de contractdatum en blijft van kracht gedurende de duur van de Overeenkomst.
Onverminderd het bovenstaande is het de Handelaar niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JOYN:

 1. het Joyn Platform of enig ander product of enig deel daarvan te wijzigen, afgeleide werken te maken of op te nemen in enig ander product;
 2. het Joyn Platform of enig deel daarvan op de markt te brengen, over te dragen, bekend te maken, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te kopiëren, te distribueren of in sublicentie te geven, alleen of met andere ongeoorloofde software, aan enige andere derde of in combinatie met producten van derde partijen.

12.2.
Tenzij handhaving van deze bepaling verboden is door de toepasselijke wetgeving, zal de Handelaar onder geen enkele omstandigheid proberen, of bewust anderen ertoe aanzetten of toestaan om te proberen de broncode of andere onderdelen van de mechanismen en algoritmen die door het Joyn Platform worden gebruikt te wijzigen, te decompileren, te demonteren, te reverse-engineeren, te ontcijferen, te decoderen of op andere wijze te ontdekken, noch zal de Handelaar beperkingen opheffen of afgeleide werken creëren van het Joyn Platform of van enig deel van het Joyn Platform. De Handelaar mag het Joyn Platform of enig deel daarvan niet wijzigen, modificeren, aanpassen, porten of samenvoegen.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

13.1.
JOYN is slechts aansprakelijk voor voorzienbare schade van de Handelaar die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een haar toerekenbare tekortkoming in de naleving van één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst. Haar totale aansprakelijkheid ten aanzien van de Handelaar is evenwel steeds beperkt tot een bedrag van maximaal 500,00 EURO per schadeoorzaak, tenzij in geval van opzet of grove schuld. JOYN kan op geen enkele wijze, noch contractueel noch buitencontractueel, aansprakelijk worden gesteld voor het stopzetten van een oudere versie van het Joyn Platform.

13.2.
Voor zover wettelijk toegestaan wordt het Joyn Platform, de Diensten en andere gerelateerde diensten op een “as is”- basis geleverd. JOYN wijst alle dan ook alle eventuele andere – zowel expliciete als impliciete – beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van o.a. alle eventuele impliciete garanties inzake geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenstellende kwaliteit, redelijke vaardigheid en zorg, systeemintegratie en/of gegevensnauwkeurigheid.

JOYN garandeert geenszins dat het Joyn Platform, de Diensten of andere gerelateerde diensten:

 1. ononderbroken zullen zijn of geen fouten bevatten noch dat alle fouten en/of bugs (binnen een redelijke tijdspanne) verholpen zullen worden;
 2. vrij van virussen, op tijd of volledig zullen zijn; en
 3. volledige, accurate, correcte en niet-misleidende informatie zullen verschaffen

13.3.
JOYN is in geen geval aansprakelijk jegens de Handelaar voor enige indirecte, punitieve, speciale gevolg- of soortgelijke schade (met inbegrip van schade voor winstderving, gederfde inkomsten, verlies van zaken, verlies of corruptie van gegevens, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, de kosten voor het aanschaffen van vervangende goederen of diensten, en reputatieschade), ongeacht of dit het gevolg is van nalatigheid, schending van een contract of van een wettelijke verplichting of op enige andere manier. Elke partij heeft de plicht om de schade te beperken.

13.4.
Een partij is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst, in het geval deze niet-naleving veroorzaakt wordt door overmacht of een vreemde oorzaak. In hoofde van JOYN gelden
o.a. als overmacht/vreemde oorzaak: brand, uitval van server, netwerk en/of elektriciteit, fraude of bedrog in hoofde van een derde, overheidsingrijpen.

13.5.
De Handelaar zal in de uitoefening van zijn professionele activiteit alle op de Handelaar toepasselijke regelgeving naleven. De Handelaar zal tevens beoordelen of hij/zij een beroep kan doen op de Diensten zonder de op de Handelaar toepasselijke regelgeving te schenden. De Handelaar aanvaardt dat de gevolgen van een eventuele inbreuk ten aanzien van deze bepaling exclusief voor rekening van de Handelaar zijn en zal JOYN integraal vrijwaren voor eventuele schade die zij als gevolg van een dergelijke inbreuk zou lijden.

13.6.
Ook in het geval dat JOYN de overeengekomen online diensten niet kan leveren, is JOYN niet aansprakelijk, behalve wanneer de niet-levering van de betreffende online diensten het gevolg is van een aan JOYN toe te rekenen tekortkoming en uitsluitend voor het gedeelte dat binnen de controle van JOYN viel en in overeenstemming met de beperking van de aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de dienstverlener van JOYN en de telecommunicatieleverancier van JOYN of de telecommunicatieleverancier van de Handelaar. Daarom valt de beschikbaarheid van de online diensten in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in geval van onbeschikbaarheid van internet) buiten de controle en verantwoordelijkheid van JOYN, zodat JOYN in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

13.7.
De bepalingen van dit artikel 13 (Aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing voor zover beperkt of verhinderd door dwingend toepasselijk recht dat niet kan worden gewijzigd of uitgesloten door middel van een contractuele verklaring van afstand.

ARTIKEL 14 – VORDERINGEN VAN DERDEN

14.1.
JOYN zal onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld van elke vordering van derden op grond van een vermeende of daadwerkelijke inbreuk door het Joyn Platform of ander materiaal dat door JOYN beschikbaar wordt gesteld, en zal het recht krijgen om de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering te controleren en te sturen. De Handelaar heeft het recht om op eigen kosten deel te nemen aan een dergelijke procedure. JOYN dient de Handelaar regelmatig op de hoogte te houden van de stand van de procedure en/of schikkingsonderhandelingen. De Handelaar verplicht zich in redelijkheid met JOYN mee te werken aan het verweer en de afwikkeling van een dergelijke vordering.

14.2.
Naar goeddunken van JOYN en om de inbreuk te elimineren of te voorkomen, zal de plicht van JOYN naast het opnemen van de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering, voorts bestaan uit: op eigen kosten en naar eigen goeddunken

 1. het inbreukmakende deel wijzigen of vervangen door een niet-inbreukmakend deel;
 2. de nodige rechten van relevante derden verkrijgen; of
 3. de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en de vergoeding naar evenredigheid terugbetalen.

14.3.
In geval van een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Joyn Platform, zal de Handelaar het gebruik van het Joyn Platform onmiddellijk staken. Indien de Handelaar deze verplichting niet nakomt, kan JOYN naar eigen goeddunken deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling door JOYN van welke aard dan ook beëindigen.

14.4.
De Handelaar zal JOYN te allen tijde tijdens en na afloop van de Overeenkomst vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle claims, vorderingen, aanspraken, acties, procedures en alle schade met betrekking tot enige schending van de Overeenkomst door de Handelaar, nalatige of onrechtmatige handelingen of verzuimen van de Handelaar onder de Overeenkomst, het niet of onjuist handelen of de onjuiste voorstelling van zaken door de Handelaars en/of fouten en verzuimen in de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, met als gevolg vorderingen van derden.

ARTIKEL 15 – DIVERSE BEPALINGEN

15.1.
Onafhankelijke Contractanten. Beide partijen zijn onafhankelijke contractanten in het kader van de Overeenkomst. Bijgevolg is of mag niets in de Overeenkomst zodanig worden geïnterpreteerd dat een partnerschap of joint-venture tussen de partijen tot stand wordt gebracht, en geen van de partijen is (werkelijk of schijnbaar) bevoegd om de andere partij te binden.

15.2.
Geen Impliciete Rechten. Anders dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald, verleent of mag niets in deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd in die zin dat aan een Partij verdere of impliciete rechten of licenties op Intellectuele Eigendomsrechten of – toepassingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooiaanvragen of octrooien) worden toegestaan die in het bezit zijn van of in naam van de andere partij of die onder controle staan van de andere partij.

15.3.
Merk van de Handelaar. JOYN kan verwijzen naar de naam, handelsmerken, dienstmerken, logo’s en/of branding (Merkrechten) van de Handelaar en het bestaan van de licentie in (i) marketing- en publiciteitsmateriaal als indicatie van haar ervaring, en (ii) interne datasystemen. In dit opzicht verleent de Handelaar aan JOYN, en JOYN aanvaardt van de Handelaar een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet- toewijsbare licentie voor het gebruik van de Merkrechten van de Handelaar.

15.4.
Overmacht. Met uitzondering van betalingsverplichtingen, zal geen van beide partijen worden gehouden te hebben gehandeld in strijd met haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, voor zover de behoorlijke nakoming of naleving van een dergelijke verplichting wordt verhinderd of vertraagd door een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog en andere vijandelijkheden, burgerlijke onlusten, ongelukken, handelsconflicten, stakingen of uitsluitingen, overstromingen, brand, explosies, terreuraanslagen, handelingen of beperkingen van overheidswege of beperkingen van de in- of uitvoer of andere oorzaken die niet onder de controle van de betrokken partij staan. De betrokken partij stelt de andere Partij onverwijld in kennis van de aard en de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis en beide partijen stellen, wanneer dit praktisch uitvoerbaar is, al het redelijke in het werk om die gevolgen tot een minimum te beperken en te voldoen aan de respectieve verplichtingen die erin zijn vervat en die zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke vorm worden nagekomen.

15.5.
Afstand. Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel waarin de wet of de Overeenkomst voorziet, zal afbreuk doen aan een dergelijk recht of rechtsmiddel of worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand ervan en zal de uitoefening ervan op een later tijdstip niet uitsluiten en geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal verdere uitoefening ervan of de uitoefening van enig ander rechtsmiddel onmogelijk maken.

15.6.
Geschillenbeslechting. De partijen zullen te allen tijde te goeder trouw proberen geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, op te lossen door middel van een minnelijke schikking.

***

BIJLAGE

JOINT CONTROLLER OVEREENKOMST

Deze joint controller overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd) wordt aangegaan tussen:

 1. Joyn4Local NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, met zetel te Ilgatlaan 9 box 3, 3500 Hasselt, met het BTW-nummer. BE 0665.683.284 (hierna “JOYN”); en
 2. U en/of Uw organisatie/bedrijf, zijnde een klant van JOYN en de partij waarvoor JOYN bepaalde Diensten verricht zoals gedefinieerd in de dienstenovereenkomst tussen JOYN en de klant (hierna de “Handelaar”).

JOYN en de Handelaar worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” en individueel als een “Partij”.

Deze Overeenkomst betreffende de verwerking van persoonsgegevens is opgesteld en gesloten om Partijen in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de “GDPR” genoemd). De Partijen bepalen gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking en treden daardoor op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de Verwerkingsactiviteiten. Deze Overeenkomst bevat de rechten en verplichtingen van de Partijen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

Deze Overeenkomst maakt integraal deel uit van de hoofdovereenkomst voor de levering van de Diensten en andere contractuele overeenkomsten of documenten zoals overeengekomen tussen de Partijen voor de uitvoering van de Diensten van JOYN (“Hoofdovereenkomst”). In deze Overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd op grond waarvan Persoonsgegevens in het kader van de Hoofdovereenkomst worden verwerkt.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Voor de toepassing van deze Overeenkomst gelden de volgende definities:

1.1.
Betrokkene”: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.2.
Beveiligingsmaatregelen”: die maatregelen welke ertoe strekken om Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging of verlies, alsook ongeoorloofde toegang, wijziging of doorgifte.

1.4.
Derde”: elke partij die geen Betrokkene, JOYN, Handelaar of Verwerker is uit hoofde van deze Overeenkomst, noch een persoon die gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken onder rechtstreeks gezag van JOYN of Handelaar;

1.5.
Diensten”: de diensten uitgevoerd door JOYN in overeenstemming met de Hoofdovereenkomst;

1.6.
Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”: wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen.

1.7.
Inbreuk in verband met Persoonsgegevens”: inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verspreiding van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;

1.8.
Overeenkomst” betekent deze overeenkomst, zijnde een joint controller overeenkomst conform de bepalingen van de GDPR tussen JOYN en Handelaar;

1.9.
Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

1.10.
Toezichthoudende autoriteit”: een door een lidstaat ingevolge artikel 51 van de GDPR ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie;

1.11.
Vertrouwelijke informatie”: alle informatie die aan de andere Partij schriftelijk of inelke materiële vorm wordt bekendgemaakt uit hoofde van deze Overeenkomst en die wordt beschouwd of kan worden beschouwd als vertrouwelijk wegens de aard van de gegevens of de aard van de omstandigheden op grond waarvan ze moet worden bekendgemaakt zoals, – maar niet beperkt tot – productinformatie, klantenlijsten, prijslijsten en financiële informatie;

1.12.
Verwerker”: elke verwerker die door één van de Partijen als een onderaannemer in dienst wordt genomen en die ermee akkoord gaat om Persoonsgegevens te verwerken voor en namens één van de Partijen in overeenstemming met deze Overeenkomst;

1.13.
Werknemer”: een persoon die wordt aangeworven door een werkgever en die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of tewerkgesteld is uit hoofde van een arbeidsovereenkomst voor het verrichten van arbeidsdiensten tegen loon of een vaste vergoeding. Een werknemer verleent geen professionele diensten als onderdeel van een zelfstandige activiteit. Agenten, verdelers, adviseurs, consultants, freelancers, (onafhankelijke) (onder)aannemers of andere derden worden voor de toepassing van deze Overeenkomst niet beschouwd als Werknemers;

De betekenis van alle andere gebruikte maar niet gedefinieerde termen, stemt overeen met die welke ze hebben in de Hoofdovereenkomst.

ARTIKEL 2: ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

2.1.
Partijen wensen onderling bepaalde Persoonsgegevens zoals hieronder beschreven te delen en uit te wisselen, dit in het kader van het verrichten van de Diensten door JOYN.

2.2.
JOYN verricht de Diensten in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

2.3.
Beide Partijen verbinden zich er uitdrukkelijk toe de bepalingen van de relevante toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van doch niet beperkt tot de GDPR, na te leven en niets te doen of na te laten dat de andere Partij ertoe kan brengen de relevante en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te schenden.

2.4.
Verwerkingsactiviteiten. De uitwisseling en doorgifte van gegevens tussen Partijen, heeft betrekking op de Diensten die door JOYN worden verricht. De Verwerkingsactiviteiten bestaan uit:

 • Verwerken van Persoonsgegevens via JOYN platform
 • Doorgifte van in 2.5 vermelde Persoonsgegevens aan de Handelaar
 • Voor een volledige beschrijving van JOYN’s verwerkingsactiviteiten inzake het Joyn Platform gelieve de privacyverklaring van JOYN te raadplegen op https://joyn.eu/privacyverklaring/

2.5.
Categorieën Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die worden verwerkt en worden uitgewisseld zijn:

 • Klantgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Consumptiegewoonten
 • Persoonlijke kenmerken (zoals geslacht en taal)

2.6.
Betrokkenen. De Betrokkenen zijn klanten van de Handelaar

2.7.
Doeleinden Beide Partijen waarborgen dat ze de Persoonsgegevens enkel zullen gebruiken voor de goede uitvoering van de Diensten te waarborgen, als een onderdeel van de Hoofdovereenkomst in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en de interne werking van de Partijen.

2.8.
De Partijen mogen en zullen alleen de Persoonsgegevens die voortvloeien uit de doorgifte of uitwisseling verwerken die vermeld worden in artikel 2.5. Bovendien worden de Persoonsgegevens alleen verwerkt in het licht van de doeleinden die in dit artikel door de Partijen zijn bepaald.

2.9.
Beide Partijen verbinden zich ertoe om passende maatregelen te treffen om te waarborgen dat de Persoonsgegevens niet oneigenlijk worden gebruikt of door een onbevoegde Derde worden verkregen.

ARTIKEL 3: DUUR VAN DE VERWERKING

3.1.
Deze Overeenkomst blijft van toepassing zolang Partijen als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken Persoonsgegevens verwerken.

3.2.
Bij een inbreuk op deze Overeenkomst of de toepasselijke bepalingen van de GDPR, kan één van de Partijen de andere Partij de opdracht geven om de verwerking van de Persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten.

3.3
Als de Overeenkomst een einde neemt of als de Persoonsgegevens niet langer relevant zijn voor het verrichten van de Diensten, zal de ene Partij in opdracht van de andere Partij, alle Persoonsgegevens wissen of terugbezorgen aan de eerste Partij, alle bestaande kopieën verwijderen en verklaren dat hij dat heeft gedaan, tenzij opslag van de Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

ARTIKEL 4: BIJSTAND

4.1.
Naleving van de wetgeving. De ene Partij verleent de andere Partij bijstand bij het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de GDPR, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie.

4.2.
Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Bij een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens die betrekking heeft op het onderwerp van de verwerking van deze Overeenkomst, houden Partijen eraan elkaar onmiddellijk en zonder enige vertraging omtrent de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens op de hoogte te brengen en te informeren zodra de Partij die wordt geconfronteerd met een inbreuk in verband met Persoonsgegevens kennis heeft genomen van deze Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

4.3.
Deze melding bevat ten minste de volgende informatie:

 1. De aard van de Inbreuk die betrekking heeft op Persoonsgegevens;
 2. De categorieën van Persoonsgegevens waarop de Inbreuk betrekking heeft;
 3. De categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen in kwestie;
 4. De categorieën van gegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal gegevens;
 5. De waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens;
 6. Maatregelen die werden voorgesteld of genomen om de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

4.4.
Als de desbetreffende Partij die wordt geconfronteerd met een inbreuk in verband met Persoonsgegevens, een beroep doet op een Verwerker, zal deze Partij de Verwerker verplichten om hem dezelfde informatie te verstrekken als een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens plaatsvindt bij de Verwerker. De desbetreffende Partij geeft de informatie die hij van de Verwerker ontvangt, onmiddellijk door aan de andere Partij.

4.5.
De desbetreffende Partij en zijn Verwerker(s) duiden onder hun Werknemers een persoon aan die een uniek aanspreekpunt is (single point of contact) en die verantwoordelijk is voor alle communicatie tussen de Partijen en de Verwerker bij een incident dat geleid heeft of kan leiden tot een accidentele of ongeoorloofde vernietiging of verlies of een ongeoorloofde toegang, wijziging of doorgifte van Persoonsgegevens die namens JOYN worden verwerkt, ongeacht of deze accidentele of ongeoorloofde vernietiging of verlies leidt of kan leiden tot een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

4.6.
De Partijen, en indien dit van toepassing is de Verwerker(s), verzekeren dat zij te goeder trouw samenwerken om de mogelijke nadelige gevolgen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens te beperken.

ARTIKEL 5: INFORMATIEPLICHTEN

5.1.
Handelaar verstrekt JOYN onmiddellijk op eenvoudig verzoek van JOYN, alle informatie die JOYN nodig heeft en minstens de informatie die vastgesteld wordt door de bepalingen van deze clausule:

 • Alle relevante gegevens over de eigen bedrijfsstructuur alsook accurate en geactualiseerde identificatiegegevens over alle entiteiten van de Klant die betrokken zijn bij de verwerking van Persoonsgegevens, met inbegrip van de locatie van hun hoofdvestiging;
 • De aspecten van de verwerking waarvoor men een beroep doet of wenst te doen op de Diensten van een Verwerker, alsook de identificatiegegevens van een Verwerker met inbegrip van de locatie van diens hoofdvestiging. Handelaar geeft aan JOYN de overeenkomst door die met de Verwerker(s) werd gesloten en die betrekking heeft op of van belang is voor de verwerking van Persoonsgegevens, tenzij dergelijke overeenkomst met de Verwerker(s) Vertrouwelijke informatie bevat, in welk geval hij dergelijke Vertrouwelijke informatie mag verwijderen;
 • Geografische gegevens over de locaties van de verwerking, met inbegrip van back-upmogelijkheden en mogelijkheden om de gegevens te vernietigen.
 • De fysieke, organisatorische,  technische en logische beveiligingsmaatregelen die Handelaar en zijn Verwerker(s) hebben getroffen, zoals bepaald in artikel 7 van deze Overeenkomst.

ARTIKEL 6: RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

6.1.
Rekening houdend met de aard van de verwerking, garanderen beide Partijen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen bij het vervullen van diens plichten onder deze Overeenkomst.

6.2.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elk verzoek van Betrokkenen met betrekking tot hun rechten betreffende de verwerking door één van de Partijen of zijn Verwerkers van Persoonsgegevens die op hen slaan:

 • De ene Partij stelt de andere Partij onverwijld in kennis van elk verzoek van een betrokkene met betrekking tot Persoonsgegevens die de Partijen onderling hebben uitgewisseld;
 • Handelaar geeft onverwijld gevolg aan en legt zijn Verwerker(s) op om onverwijld gevolg te geven aan elk verzoek van JOYN zodat JOYN gevolg kan geven aan een verzoek van de Betrokkene die een van zijn rechten wenst uit te oefenen;
 • Handelaar zorgt ervoor dat zowel hijzelf als zijn Verwerker(s) over de vereiste technische en organisatorische bekwaamheden beschikken om de toegang tot Persoonsgegevens te blokkeren en de gegevens fysiek te vernietigen zonder enige mogelijkheid om deze terug op te halen als en wanneer JOYN een dergelijk verzoek doet.
 • De ene Partij verleent op eenvoudig verzoek van de andere Partij alle nodige bijstand en alle vereiste informatie die de andere Partij nodig heeft om zijn belangen te verdedigen in elke vorm van procedure – gerechtelijke procedure, arbitrage of andere – die tegen de andere Partij of zijn Werknemer wordt ingesteld wegens een schending van de grondrechten op privacy en de bescherming van Persoonsgegevens van Betrokkenen.

ARTIKEL 7: BEVEILIGINGSMAATREGELEN

7.1.
Tijdens de duur van deze Overeenkomst treffen en handhaven de Partijen passende technische en organisatorische maatregelen op zulke wijze dat de verwerking aan de voorschriften van de GDPR voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene gewaarborgd is.

7.2.
De Partijen zullen onder meer technische en organisatorische maatregelen treffen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en regelmatig de geschiktheid van de Beveiligingsmaatregelen beoordelen en zo nodig aanpassen.

7.3.
De Partijen zullen meer in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, volgens artikel 32 van de GDPR.

Bij de beoordeling van een passend niveau van beveiliging dient met name rekening te worden gehouden met de risico’s die zich voordoen bij de verwerking, met name van accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

Elke Partij kan zich het recht voorbehouden om de Hoofdovereenkomst voor een onbepaalde periode te schorsen en/of te beëindigen, wanneer de andere Partij niet langer kan voorzien in technische en organisatorische maatregelen die afgestemd zijn op het verwerkingsrisico.

ARTIKEL 8: INTERNATIONALE DOORGIFTE

8.1.
De Partijen komen overeen dat Persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven aan en/of bewaard worden bij de ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in een land dat niet onder een door de Europese Commissie bij wijze van uitzondering genomen adequaatheidsbesluit valt, en alleen als dit nodig is om aan de verplichtingen van deze Overeenkomst te voldoen. Dergelijke doorgifte wordt beheerst door de voorwaarden van een overeenkomst voor de doorgifte van persoonsgegevens die standaardcontractbepalingen bevat zoals bekendgemaakt in het Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EG) of door andere mechanismen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet.

8.2.
De Partijen stellen elkaar vóór de internationale doorgifte in kennis van de bijzondere maatregelen die werden genomen om de bescherming van de Persoonsgegevens van de Betrokkene te waarborgen in overeenstemming met de GDPR.

ARTIKEL 9: GEDRAG MET BETREKKING TOT NATIONALE OVERHEIDSORGANEN EN GERECHTELIJKE AUTORITEITEN

9.1.
De Partijen stellen elkaar onmiddellijk in kennis van elk verzoek, bevel, onderzoek of elke dagvaarding die aan een Partij of zijn Verwerker wordt gericht door een bevoegde nationale overheidsinstantie of gerechtelijke instantie en die de mededeling met zich meebrengt van de door de Partij of een Verwerker verwerkte Persoonsgegevens of alle gegevens en/of informatie die verband houdt met dergelijke verwerking door de desbetreffende Partij.

9.2.
Onverminderd artikel 9.1 van deze Overeenkomst, verzekert beide Partijen dat er geen verplichtingen bestaan van toepasselijk wetgevend recht, die het voor één van de Partijen onmogelijk maken om diens verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te leven.

ARTIKEL 10: VERTROUWELIJKHEID

10.1.
Elke Partij verbindt zich ertoe om de Persoonsgegevens en de verwerking ervan uiterst vertrouwelijk te behandelen. De Partijen verzekeren aan elkaar de vertrouwelijkheid met maatregelen die niet minder beperkend zijn dan de maatregelen die hij gebruikt om het eigen vertrouwelijk materiaal te beschermen, met inbegrip van Persoonsgegevens.

10.2.
Elke Partij waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde Werknemers of Verwerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1.
Zonder afbreuk te doen aan de Hoofdovereenkomst, is een Partij alleen aansprakelijk voor de schade die door verwerking wordt veroorzaakt als hij de verplichtingen van de GDPR niet heeft nageleefd of heeft gehandeld in strijd met deze Overeenkomst.

11.2.
Een Partij is aansprakelijk contractueel of uit onrechtmatige daad (inclusief verzuim) of op welke wijze ook verband houdend met deze Overeenkomst, met inbegrip van aansprakelijkheid voor zware fout, voor bewezen tekortkomingen die aan haar zijn toe te schrijven. De aansprakelijkheid van de Partijen voor een tekortkoming onder deze Overeenkomst zal beperkt zijn tot geleden voorzienbare, directe rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van gevolgschade (zelfs indien ingelicht over de kans op dergelijke gevolgschade of indien de kans op dergelijke gevolgschade redelijk voorzienbaar was), waarbij “gevolgschade” betekent: schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele en/of buitencontractuele wanprestatie, maar in plaats daarvan onrechtstreeks en/of na verloop van enige tijd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, onderbreking of stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, toename van personeelskosten en/of de kosten van de personeelsafvloeiing, schade bestaande uit of als gevolg van aanspraken van derden, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies van gegevens, winst, tijd of inkomsten, verlies van orders, verlies van klanten, stijging van overheadkosten, gevolgen van een staking, ongeacht de oorzaken hiervan.

11.3.
Wanneer blijkt dat beide Partijen verantwoordelijk zijn voor de schade die werd veroorzaakt door de verwerking van Persoonsgegevens, zijn beide Partijen aansprakelijk en betalen zij beiden schadevergoeding in verhouding tot hun individueel aandeel in de verantwoordelijkheid voor de door de verwerking veroorzaakte schade.

11.4.
In elk geval zal de totale aansprakelijkheid van JOYN krachtens deze Overeenkomst beperkt zijn tot een maximaal bedrag van 500,00 EURO gerekend per schadeoorzaak.

ARTIKEL 12: BEMIDDELING EN RECHTSGEBIED

12.1.
Deze Overeenkomst dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de GDPR.

12.2.
Elke Partij gaat ermee akkoord dat als de Betrokkene een vordering tot schadevergoeding instelt tegen hem uit hoofde van deze Overeenkomst, Handelaar de beslissing van de Betrokkene zal aanvaarden:

 • Om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke persoon voor bemiddeling;
 • Om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken in België.

12.3.
De Partijen komen overeen dat de keuze van de Betrokkene geen afbreuk doet aan zijn materiële of procedurele rechten op verhaal in overeenstemming met andere bepalingen van de toepasselijke nationale of internationale wetgeving.

12.4.
Elk geschil tussen de Partijen over de voorwaarden van deze Overeenkomst wordt bij de bevoegde rechtbanken aanhangig gemaakt zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst.

ARTIKEL 13: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

13.2.
Deze Overeenkomst blijft van toepassing zolang Partijen als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken Persoonsgegevens verwerken.

13.2.
Als een inbreuk wordt gemaakt op deze Overeenkomst of de GDPR, kan JOYN de Handelaar de opdracht geven om de verwerking van de Persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten.

13.3.
Elke Partij slaat de gegevens niet langer op dan nodig is om de Diensten te verrichten waarvoor de gegevens worden verstrekt.