Algemene voorwaarden gebruiker

Artikel 1: Voorwerp

Joyn is een gratis dienstverlening (de ‘Dienstverlening’) die wordt aangeboden door Joyn Belgium NV (Fonsnylaan 46 box 59, 1060 Brussel, BE0846.759.718, hello@joyn.be), via  www.joyndev.kinsta.cloud (de ‘Website’), via de Joyn-applicatie (de ‘Joyn App’) en/of via de Joyn-loyaltykaart (de ‘Loyaltykaart’). Deze Dienstverlening verleent u als gebruiker (de ‘Gebruiker’) de mogelijkheid om bij de aankoop van producten of diensten bij Joyn zaken (de ‘Handelaars’) getrouwheidspunten te sparen (‘Punten’), die u in overeenstemming met geldende aanbiedingen (de ‘Aanbiedingen’) bij de relevante Handelaar of Joyn partner (de ‘Partner’) kan omruilen tegen voordelen (de ‘Voordelen’). Praktische informatie en een overzicht van de deelnemende Handelaars en Partners vindt u op www.joyndev.kinsta.cloud.

Artikel 2: Voorafgaande registratie

Om te kunnen genieten van de Dienstverlening dient u voorafgaand een unieke Gebruikersaccount aan te maken via de App of via een tablet die zich bij de Handelaar bevindt (de ‘Registratie’). U verklaart dat de persoonsgegevens (de ‘Persoonsgegevens’) die u bij deze Registratie opgeeft waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn en verbindt zich ertoe Joyn Belgium NV onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging in de opgegeven Persoonsgegevens. U mag zich slechts éénmaal als Gebruiker registreren.

Artikel 3: Toepasselijkheid en wijziging van de Voorwaarden

De Dienstverlening is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’). U bevestigt kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden voorafgaand aan de Registratie en u aanvaardt via de Registratie dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de Dienstverlening. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door u worden geraadpleegd via de Website.

Joyn Belgium NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Veranderingen van deze Voorwaarden zullen gebeuren door het posten van een hernieuwde en gewijzigde versie van deze Voorwaarden op onze website. Door gebruik te maken van onze diensten en website gaat u ermee akkoord dat elk gebruik in overeenkomst zal zijn met de Voorwaarden van toepassing op dat moment.

Artikel 4: Punten & Coupons

Een Handelaar kan u bij de aankoop van een product of dienst één of meerdere Punten aanbieden in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de geldende Aanbieding(en). U kan de ontvangen Punten omruilen tegen een voordeel bij de relevante Handelaar in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de geldende Aanbieding(en).

De Handelaar bepaalt vrij het voordeel verbonden aan een Punt in het kader van een Aanbieding. Een Punt heeft geen (minimum) geldelijke tegenwaarde.

Het is niet toegelaten Punten over te dragen aan derden, te verhandelen of te commercialiseren.

De geldigheidsduur van de Punten is beperkt tot de duur van de Dienstverlening. De geldigheidsduur van de Punten is tevens beperkt tot de duur van de samenwerking tussen Joyn Belgium NV en de Handelaar die de Punten heeft aangeboden. Indien de samenwerking tussen Joyn Belgium NV en de Handelaar wordt opgezegd, zal de Handelaar gehouden zijn om de omruiling van Punten te aanvaarden binnen een opzegtermijn van één maand, dewelke door Joyn Belgium NV aan u ter kennis zal worden gebracht. Indien de samenwerking tussen Joyn Belgium NV en de Handelaar wordt ontbonden, zal de Handelaar gehouden zijn u een compensatie voor de niet-omgeruilde Punten aan te bieden, in zoverre u zich binnen een termijn van één maand volgend op de datum van de ontbinding, aanbiedt bij de Handelaar. Deze compensatie zal vrij door de Handelaar worden bepaald.

De handelaar heeft daarnaast de mogelijkheid om via diverse kanalen, waaronder email en de Joyn-applicatie, directe voordelen aan te bieden (de ‘Coupons’). Coupons moeten door de klant geactiveerd worden, waarna ze in de handelszaak kunnen worden verzilverd. Het is niet toegelaten Coupons over te dragen aan derden, te verhandelen of te commercialiseren. De geldigheidsduur, beschikbaar aantal en andere voorwaarden van een Coupon worden volledig door de handelaar en zonder tussenkomst van Joyn bepaald. De handelaar heeft het recht om actieve Coupons terug te trekken, waarna elk recht van de gebruiker op het verzilveren van de Coupon vervalt.

Artikel 5: Beëindiging van de Dienstverlening

U kan ten allen tijde en met onmiddellijke ingang de Dienstverlening beëindigen via een email gericht aan hello@joyn.be.

Joyn Belgium NV kan de Dienstverlening beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen volgend op de verzending van een kennisgeving per email. Tijdens de opzegperiode van 30 dagen, kan u de gespaarde Punten blijven gebruiken. Joyn Belgium NV behoudt zich daarnaast het recht voor om de Dienstverlening met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen via kennisgeving per email indien u deze Algemene Voorwaarden zou schenden en/of indien u op kennelijk onredelijke of kennelijk abnormale wijze gebruik zou maken van de Dienstverlening.

Op het ogenblik van de beëindiging van de Dienstverlening – op uw initiatief of dat van Joyn Belgium NV – verliest u met onmiddellijke ingang alle rechten verbonden aan de op dat ogenblik niet ingeruilde Punten, zonder dat Joyn Belgium NV u hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

Indien Joyn Belgium NV zou beslissen om de Dienstverlening in haar geheel stop te zetten, zal zij de Gebruikers hiervan kennis geven op de Website of per email. Joyn Belgium NV zal desgevallend een periode van drie (3) maanden voorzien waarin de Gebruikers de mogelijkheid zullen hebben om de gespaarde en nog niet omgeruilde Punten alsnog in te ruilen in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de geldende Aanbiedingen. Deze periode van drie (3) maanden zal ingaan en eindigen op het tijdstip bepaald op de Website of in de email. Na het verstrijken van deze periode van drie (3) maanden vervallen met onmiddellijke ingang alle rechten verbonden aan de op dat ogenblik nog niet ingeruilde Punten, zonder dat Joyn Belgium NV u hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 6: Klachten

Indien u klachten zou hebben met betrekking tot de Dienstverlening dient u deze klachten per email te richten aan Joyn Belgium NV op het volgende adres: hello@joyn.be. Eventuele klachten met betrekking tot de Dienstverlening worden op straffe van verval per email ter kennis gebracht van Joyn Belgium NV binnen een termijn van 14 dagen volgend op het tijdstip waarop u kennis hebt genomen, of geacht mag worden kennis te hebben genomen, van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht. Elke rechtsvordering met betrekking tot de Dienstverlening dient op straffe van verval te worden ingesteld bij de bevoegde rechtsinstantie binnen een termijn van 60 dagen volgend op de kennisgeving van de klacht overeenkomstig deze bepaling.

Indien u daarentegen klachten zou hebben met betrekking tot een Handelaar, met betrekking tot de overeenkomst die u hebt afgesloten met een Handelaar of met betrekking tot een Aanbieding van een Handelaar, dient u zich rechtstreeks te richten tot de betrokken Handelaar. Joyn Belgium NV is immers geen contractspartij in het kader van een dergelijke overeenkomst en evenmin is zij betrokken bij de Aanbiedingen die Handelaars lanceren, de voorwaarden en modaliteiten van deze Aanbiedingen en/of het aantal Punten dat Handelaars bij deze Aanbiedingen al dan niet aan Gebruikers aanbieden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Joyn Belgium NV beperkt zich tot een middelenverbintenis die erin bestaat om de Dienstverlening naar best vermogen aan te bieden onder de voorwaarden en modaliteiten van deze Algemene Voorwaarden. Joyn Belgium NV is niet aansprakelijk voor schade die geheel of gedeeltelijk het gevolg van is van uw eigen onzorgvuldig of onrechtmatig handelen (vb. verlies of beschadiging van Loyaltykaart, fraude, … Joyn Belgium NV kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u lijdt als gevolg van een eventuele schending door de Handelaar van diens verbintenissen uit hoofde van een overeenkomst die deze Handelaar met u heeft afgesloten of uit hoofde van een Aanbieding die deze Handelaar u heeft aangeboden.

Artikel 8: de Joyn App

Door de Joyn App te downloaden verkrijgt u tijdens de duur van de Dienstverlening een kosteloos, niet-exclusief licentierecht voor het gebruik van deze Joyn App (en de onderliggende software) met het exclusieve oogmerk om de Dienstverlening te genieten in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke en relevante wetgeving.

Artikel 9: Slotbepalingen

Elk geschil met betrekking tot de Dienstverlening wordt exclusief beheerst door het Belgische recht. Het vredegerecht of de rechtbank van de woonplaats van de Gebruiker is exclusief bevoegd om kennis te geven van eventuele geschillen met betrekking tot de Dienstverlening.